Gdynia, dn. 25.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowychNa podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Kapitan Cook Sp. z o.o.
NIP: 586-10-36-901
Aleja Jana Pawła II 2
81-345 Gdynia, Skwer Kościuszki
Administrator powołał Inspektora Ochrony Maciej Jurzcenia
mjurczenia@kapitancook.pl
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: w celu rekrutacji/realizacji obowiązku prawnego
udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych/ realizacja umowy której jak Pani/Pan stroną/ realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy [np. prawo oświatowe]/ ochrona żywotnych interesów/ zadanie realizowane w interesie publicznym
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: celach związanych ze świadczeniem usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach analitycznych i statystycznych, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi.
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Tymi podmiotami są portale społecznościowe, baza danych klientów
Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5lat
Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są: pobrane dobrowolnie
Pani/Pana dane: podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub profilowaniu.